Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.osobny-trener.com (ďalej len „Internetová stránka“) je firma Alex Gazda Photography, so sídlom Hrabová ulica 2349/7, 900 42 Miloslavov, IČO: 47920179, zapísaná v Živnostenskom reigistri: Číslo živnostenského registra: 110-236001

Všetky materiály, dokumenty, texty, obrázky, fotky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len „Dokumenty“) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa internetovej stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia, ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Linky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré prevádzkovateľ nekontroluje a preto nie je zodpovedný za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas prevádzkovateľa s jej obsahom.

Tieto Právne informácie môže prevádzkovateľ pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Návrat hore